Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Forskarutbildning vid BioEnv

På dessa sidor finns information för dig som är doktorand vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Antagningen och utbildningen följer de regler som högeskoleförordningen och fakultetsnämnden beslutat om, vilket bla. innebär att en finansieringsplan för de fyra årens utbildning ska finnas för att en person ska kunna antas till forskarutbildning.

Utförlig information angående forskarutbildningen återfinns under fakultetens sidor "Från antagning till doktorsexamen"

Studieplan

En studieplan ska färdigställas senast tre månader efter antagningen. Planen ska innehålla en kortfattad beskrivning av kunskapsläget, problemställningar alternativt hypoteser, material- och lokalbehov, tidsplan samt en ekonomisk beskrivning. Om kurser och litteraturstudier kan anges för den första perioden, är det en fördel att beskriva dessa. Planen författas av den forskarstuderande under samråd med en bedömningsgrupp. Denna består av huvudhandledaren och ytterligare två inom ämnesområdet kompetenta lärare. Planen presenteras vid ett seminarium. En formell bedömning sker varje år över hur studierna fortskrider i relation till planen vid ett möte med examinator, handledare och den forskarstuderande. Planen bör då också uppdateras eller revideras, eftersom det nästan alltid sker förändringar under arbetets gång.

Handledare

Varje forskarstuderande ska ha en huvudhandledare som har god kunskap inom ämnesområdet. Huvudhandledaren och den forskarstuderande bör vara verksamma på samma arbetsplats. Utöver en huvudhandledare bör det finnas minst en biträdande handledare. Denna/dessa utses för att säkerställa en bred kompetens inom det ämnesområde som studierna avser.

Dags för disputation?

På fakultetens sidor hittar du detaljerad information vad vem som gör vad i samband med disputationer inklusive tidsplan

Du hittar också instruktioner och mallar för avhandlingen och olika viktiga blanketter


Mycket nyttig information finns i Doktorandhandboken från Högskoleverket


Riktlinjer för kostnader i samband med disputation.

ISBN-nummer

Sven Toresson (Botanhuset) delar ut ISBN-nummer och kan hjälpa till med offerter från tryckerier mm.

New as PhD-student?

Guide for new PhD students

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 11/22/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?