Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tätortsnära skogar

Tätortsnära skogsområden har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Skogens sociala värden har lyfts fram på senare tid, eftersom naturvistelser har stor betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. Tätortsnära skogsområden har också visat sig betydelsefulla för bevarande av biologisk mångfald då de har en högre andel lövträd, mer död ved och äldre träd än genomsnittlig svensk skog. En hållbar skötselstrategi bör därför ta hänsyn till både skogens sociala och biologiska värden. Kommuner är den största ägaren av tätortsnära skogar i Sverige men de saknar ofta resurser för uppföljning av genomförda skötselåtgärder. Resultaten av det här forskningprojektet kan bl a användas av kommuner som hjälp för att ta fram hållbara skötselstrategier för tätortsnära skog.

Projektet startade hösten 2005. Under 2006 etablerades försöksytor för skötselexperiment i fem tätortsnära skogsområden i Alingsås, Borås och Skövde i samarbete med berörda kommuner. Under 2006 och 2007 genomfördes skötselexperiment i form av röjningar av buskar och undervegetation. Fågelbestånden i försöksytorna inventerades 2006, 2007 och 2008. Dessutom har inventeringar av insektsfaunan gjorts, vilket även kompletterats med utestängningsförsök för att undersöka insektsätande fåglars påverkan på insektsfaunan på träd och buskar.

Under 2006 inleddes ett samarbete med docent Marie Stenseke och doktoranden Silvia Henningsson på Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi på Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Syftet med samarbetet är att arbeta tvärvetenskapligt med frågan om en hållbar skötselstrategi för tätortsnära skogar där både biologiska och sociala värden ska främjas. Under 2008 genomfördes enkäter och intervjuer med besökare i två av försöksområdena (båda i Borås) och även en bildenkät för att undersöka hur skogens visuella intryck påverkas av de olika skötselalternativen. 2009 ägnades till stor del åt analys och skrivande. 2010 genomförs en bildenkät i fält med sk VEP-metodik (Visitor Employed Photography).

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 7/22/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?