Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Populärvetenskapliga artiklar

Här presenteras populärvetenskapliga artiklar med anknytning till Ekprojektet eller annan skoglig naturvårdsforskning i omvänd kronologisk ordning.
Klicka på en titel för att öppna artikeln i PDF-form.

Mer om naturvärden i energivedshögar: resultat från Sydsvenska höglandet
Frank Götmark, Jonny Daborg
Fauna och Flora 111.1: 46-47, 2016
Ämnen: Relaterad skoglig naturvårdsforskning, Biobränsle och annat virkesuttag, Skötsel och förvaltning, Träd
I en replik på ett tidigare debattinlägg gällande avverkning av värdefulla lövträd och döda träd i samband med uttag av biobränsle presenteras här kort en studie som gjorts på det småländska höglandet. Uttag av energived och tagen hänsyn i samband med avverkningarna undersöktes. Vanligast var uttag av död barrträdsved och levande lövträd, element som kvarlämnade kunde bidragit till ökad hänsyn på avverkningsytorna.

Ekprojektet vid Göteborgs Universitet: resultat från 15 års intensiv forskning
Frank Götmark, Jenny Leonardsson, Björn Nordén
Ekbladet 30: 22-28, 2015
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Buskar, Ekar, Föryngring, Lavar, Mossor, NaturvårdsgallringNaturvårdsintressanta arter, Skalbaggar, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Snäckor och sniglar, Svampar, Svampmyggor, Träd, Örtartade kärlväxter
En sammanfattning av resultaten från Ekprojektets första 15 år presenteras. Naturvårdsgallring i ekrika slutna blandskogar gynnar flera organismgrupper (dock ej alla) samt även i viss mån uppväxande småekar, om de skyddas mot viltet. Frågor kvarstår om långsiktiga effekter och vilka slags skogar som naturvårdsskötsel syftar till att skapa.

Utnyttja naturreservaten för vetenskaplig forskning
Frank Götmark, Joakim Hjältén, Jörg Brunet, Kristoffer Hylander, Bengt-Gunnar Jonsson, Per Milberg, Per Wramner
Miljöaktuellt, 2015
Ämnen: Övrig skoglig naturvårdsforskning, Debattinlägg, Skötsel och förvaltning
I detta debattinlägg argumenterar ett antal skogsforskare för vikten av att bedriva forskning i samband med naturvårdsåtgärder, och särskilt i skyddad natur. Detta kunde bidra till att minska bristen på långsiktig naturvårdsforskning.

Kunskap om naturvård – resultat från ett pågående projekt med webbenkäter
Frank Götmark, Leif Lithander
Fauna och Flora 109: 20-27, 2015
Ämnen: Övrig skoglig naturvårdsforskning, Skötsel och förvaltning, Sociala aspekter
I en internetbaserad enkätundersökning utvärderades välutbildade svenskars kunskap om naturvård. Generellt var kunskapsnivån låg, och något överraskande hittades inga eller svaga samband mellan intresse för natur och miljöfrågor, och intresse för övriga samhällsfrågor och politik.

Hur gynnas eken bäst?
Maria Larsson
Skogs-Eko, 2014
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Bete/viltbete, Biobränsle och annat virkesuttag, Ekar, Föryngring, Ljusinsläpp, Naturvårdsgallring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Träd
I detta korta reportage intervjuas Frank Götmark om Ekprojektet och skötsel av ekskogar.

En skog i full frihet
Eva Lundgren
GU Journalen 6: 22-23, 2012
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Biobränsle och annat virkesuttag, Ekar, Naturvårdsgallring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning
Frank Götmark och Jenny Leonardsson intervjuas i detta korta reportage om Ekprojektet, skötselalternativ, och vikten av att popularisera forskning.

Därför måste forskningsfinansiärer satsa mer på kunskapsöversikter
Frank Götmark, Gunilla A. Olsson, Linda Hedlund, Lennart Henriksson, Peter Lindberg, Anna Stenström, Johan Wallander
Miljöaktuellt, 2011
Ämnen: Övrig skoglig naturvårdsforskning, Debattinlägg, Skötsel och förvaltning
En stor mängd forskning produceras kontinuerligt inom naturvårdsområdet, men denna är ofta svårtolkad och svårtillgänglig för de som direkt jobbar med naturvård och är i störst behov av kunskapen, till exempel anställda på myndigheter och departement. Författarna till denna debattartikel anser att en lösning på detta problem vore ett finansierings- och distributionssystem för vetenskapliga översiktsartiklar på svenska, där en kunnig forskare sätter sig in i och sammanfattar den senaste och rådande forskningen inom ett område.

Skogsbränsle, lövskogar och skoglig naturvård
Frank Götmark, Jenny Leonardsson
Biodiverse 3: 12-14, 2011
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Debattinlägg, Naturvårdsgallring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning
De senaste 80 åren har virkesvolymen, och även andelen lövskog, i landet ökat. Dock kan ökad efterfrågan på energived vända denna utveckling, och det har visat sig att den generella naturvårdshänsynen vid slutavverkningar brister. Här diskuteras skötselalternativet naturvårdsgallring och dess potential att vara en kompromiss mellan naturvård för att gynna lövträd och brukande av skogen.

Skötsel av skogar med höga naturvärden. Fri utveckling, traditionell hävd och naturvårdsgallring – tre skötselalternativ för sydsvenska skogar
Frank Götmark
Svensk Botanisk Tidskrift Supplement 104: 1-88, 2010
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Biobränsle och annat virkesuttag, Naturvårdsgallring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning
I denna översikt ger Frank Götmark en sammanfattning av det rådande kunskapsläget gällande skötsel av naturvärdesskogar, och de tre skötselalternativen fri utveckling, traditionell hävd, och naturvårdsgallring beskrivs och diskuteras. Fri utveckling framhålls som en värdefull del av den skogliga naturvården, och 50% av skogar med höga naturvärden (30% i ekblandskogar) rekommenderas avsättas till detta skötselalternativ. Även traditionell hävd, eller naturvårdsgallring som studeras inom Ekprojektet, kan vara viktiga verktyg för naturvården.

Sälgens år och sälgens ökning
Frank Götmark
Biodiverse 3: 17, 2009
Ämnen: Övrig skoglig naturvårdsforskning, Debattinlägg, Föryngring, Skogsdynamik, Skogshistoria, Träd
I denna korta replik till en tidigare artikel påpekar Frank Götmark att hans utredning om trädslags förekomst de senaste decennierna motsäger påståendet att sälgen minskat dramatiskt överallt i Sverige. På skogsmark har trädslaget sedan 1990-talet ökat med mer än 25%.

Naturvårdsgallring – vad är det?
Frank Götmark, Björn Nordén, Niklas Franc, Heidi Paltto, Ted von Proschwitz, Bjørn Økland, Anna M. Jensen
Biodiverse 1: 20, 2009
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Dödved, Ekar, Naturvårdsgallring, Skötsel och förvaltning, Träd
Vid skötsel av igenväxta sydsvenska löv- och blandskogar finns tre huvudsakliga skötselalternativ: fri utveckling, traditionell hävd och naturvårdsgallring. Alternativen presenteras här kort, och råd ges gällande naturvårdsgallring. Tre viktiga punkter vid naturvårdsgallring är att inventera skogen, att sätta upp naturvårdsmål, samt att bevara och gynna återväxt av gamla träd.

Missade mål – tio forskare om utmaningar i skogen
Frank Götmark
Rapport WWF, 2008
Ämnen: Övrig skoglig naturvårdsforskning, Biobränsle och annat virkesuttag, Debattinlägg, LandskapsaspekterSkötsel och förvaltning
10 skogsforskare intervjuas här angående deras syn på svensk skoglig naturvård och hänsyn inom skogsbruket. I sin intervju framhåller Frank Götmark bland annat vikten av vetenskapspopularisering och utbildning, av att inte bortse från landskapets roll inom naturvården, samt att främja lövträden inom skogsbruket.

Kan man gömma sig i mängden? En möjlig genväg till lyckad ekföryngring
Anna M. Jensen
Ekbladet 23: 19-23, 2008
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Bete/viltbete, Buskar, Ekar, Föryngring, Ljusinsläpp, Naturvårdsgallring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Träd
I denna artikel presenteras ett planerat forskningsprojekt för att undersöka effekten av skyddande buskage runt unga planterade ekplantor. Minskar betet om ekplantorna växer upp bland buskar, och hur påverkas plantorna av konkurrensen?

Skogspolitiken hotar biologiska mångfalden (DN Debatt)
Bengt-Gunnar Jonsson, Linda Laikre, Frank Götmark, med flera
Dagens Nyheter 13 april, 2008
Ämnen: Övrig skoglig naturvårdsforskning, Debattinlägg, Naturvårdsintressanta arter, Skötsel och förvaltning
Ett antal ledande skogsforskare hävdar i denna debattartikel att naturvården bortprioriteras inom den svenska skogspolitiken, trots att detta strider mot nationella och internationella miljömål. De varnar bland annat för att allt för liten andel av skogen skyddas, och att skogsbruket går i riktning mot allt intensivare brukande och plantering av främmande trädslag.

Mer artrikt med lövskogsodling
Frank Götmark
Göteborgs-Posten 5 maj, 2006
Ämnen: Relaterad skoglig naturvårdsforskning, Biobränsle och annat virkesuttag, Debattinlägg, Skötsel och förvaltning, Träd
I ett svar på ett tidigare inlägg framhåller Frank Götmark odling av lövträd för biobränsle som positivt för den biologiska mångfalden. Dominansen av barrplanteringar i de svenska skogarna påverkar mångfalden negativt, och uttag av grenar och toppar från träd är associerat med problem såsom utarmning av jordmånen. Skogar med ett större lövinslag är artrika, och en övergång till lövträdsodling vore sålunda positivt.

Stor potential för lövträd även i brukad barrskog
Frank Götmark
Skogseko 2: 11, 2006
Ämnen: Relaterad skoglig naturvårdsforskning, Bete/viltbete, Ekar, Föryngring, Ljusinsläpp, Skogsdynamik, Träd
Med hjälp av data från Riksskogstaxeringen undersöktes föryngringen av lövträd i relation till skogstyp och växtplatsens bördighet i södra Sverige mellan 1985 och 2000. Björk, ek, sälg och rönn med flera föryngrade sig främst i barr- och blandskogar, medan lind, ask och alm främst föryngrade sig i lövskog, och de flesta trädarterna var inte beroende av hög bördighet i marken för föryngring. Andelen små lövträd i sydsvenska skogar har dock inte ökat i någon högre mån under den studerade perioden, och en lösning på detta föreslås vara att genom den naturliga föryngringen av ett antal lövträdsarter i barrdominerade produktionsskogar arbeta mot en övergång till blandskogsbruk.

Skogsstyrelsen vill inte erkänna problemet (replik till Göran Enander)
Frank Götmark
Göteborgs-Posten 5 november, 2004
Ämnen: Relaterad skoglig naturvårdsforskning, Debattinlägg, Föryngring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Träd
I en replik på Frank Götmarks debattinlägg om misslyckad lövföryngring i det svenska skogsbruket menade Skogsstyrelsen generaldirektör Göran Enander att arealen och volymen lövträd i den svenska skogen visst ökar. I detta svar påpekar Frank Götmark att barrträden ökar lika mycket, och att barrdominansen i det svenska skogsbruket således inte är på väg att brytas.

Allt färre lövträd i Sveriges skogar
Frank Götmark
Göteborgs-Posten 24 oktober, 2004
Ämnen: Relaterad skoglig naturvårdsforskning, Debattinlägg, Föryngring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Träd
Baserat på en studie av data från Riksskogstaxeringen slår Frank Götmark i detta debattinlägg fast att lövföryngringen misslyckas i det svenska barrskogsbruket, och att detta är ett hot både mot lövskogsbruket och mot den biologiska mångfalden.

Gall-bildning på sporsäckssvamp – en ovanlig form av parasitism och en ny art för Norden, gallmyggan Mycocecis ovalis
Björn Nordén, Thomas Appelqvist
Fauna och Flora 98.3: 40-41, 2003
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Dödved, Naturvårdsintressanta arter, Svampar, Svampmyggor
Här berättas om en ovanlig upptäckt som gjorts på Ekprojektets lokaler i form av en gallbildning på en sporsäcksvamp, gjord av gallmyggan Mycocecis ovalis, ny för Norden. Gallbildningar brukar oftast förekomma på kärlväxter, och gallbildningar på sporsäcksvampar har bara påträffats ett fåtal andra gånger i världen.

Sporsäcksvampar i död ved – mångfald, ekologi och naturvårdsaspekter
Björn Nordén, Thomas Appelqvist, Bettina Olausson
Svensk Botanisk Tidskrift 95: 331-337, 2002
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Dödved, EkarNaturvårdsintressanta arter, Skalbaggar, Svampar, Träd
Sporsäcksvamparna är en hittills ganska dåligt känd svampgrupp. Här redovisar tre Göteborgsmykologer fynd av flera arter som är helt nya för Sverige, en är till och med ny för Europa! Sporsäcksvamparna har stor betydelse för kretsloppet av näringsämnen i lövskogar, och många ingår i ett fascinerande och komplext samspel med olika vedlevande insekter.

Ekar och biologisk mångfald – Presentation av ett långsiktigt forskningsprojekt samt några resultat om beståndsföryngring
Frank Götmark, Carola Kokk, Malin Kolviken, Björn Nordén
Ekbladet 17: 26-34, 2002
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Biobränsle och annat virkesuttag, Buskar, Ekar, Föryngring, Ljusinsläpp, Naturvårdsgallring, Skogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Träd
I denna tidiga artikel om Ekprojektet beskrivs forskningsupplägget samt några aspekter som ämnas studeras, och tidiga mätningar av beståndssammansättning och föryngring på lokalerna presenteras.

Ekbarkdyna Obolarina dryophila – en doldis med intressant ekologi
Björn Nordén, Stellan Sunhede
Svensk Botanisk Tidskrift 96: 139-148, 2001
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Dödved, Ekar, Svampar
Sporsäcksvampen Obolarina dryophila rapporteras som ny för Sverige och föreslås få det svenska namnet ekbarkdyna. Arten hittas under barken på död ekved och har påträffats på ett antal lokaler i södra Sverige de senaste åren, men är förmodligen förbisedd på grund av sitt undangömda levnadssätt. Här presenteras förutom ekologi och fyndbild även en översikt över morfologi och systematik för arten.

Bland ekar och arter: hur skall igenväxande lövrika marker skötas? Tjugoårigt experiment skall ge svar
Frank Götmark, Björn Nordén, Thomas Appelqvist, Stig Jacobsson, Mattias Lindholm, Ted von Proschwitz, Marie Tönnberg
Skog & Forskning 1: 20-22, 2001
Ämnen: Forskning på Ekprojektets lokaler, Biobränsle och annat virkesuttag, Ekar, Föryngring, Landskapsaspekter, Ljusinsläpp, NaturvårdsgallringNaturvårdsintressanta arterSkogsdynamik, Skötsel och förvaltning, Träd
I denna tidiga artikel om Ekprojektet beskrivs forskningsupplägget och några aspekter som ämnas studeras.

Sidansvarig: Sven Toresson|Sidan uppdaterades: 2018-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?